Algemene voorwaarden van Happy yoga Amsterdam
K.v.k. nr.66813905
Gevestigd Brouwersgracht 226A Amsterdam

1.BEGRIPPEN

1.1. Happy Yoga Amsterdam is gevestigd aan de Brouwersgracht 226A ,1013HE te Amsterdam. Happy Yoga Amsterdam is in het handelsregister geregistreerd onder nummer 66813905

1.2. Happy Yoga Amsterdam zal vanaf nu hier worden aangeduid met de verkorting HYA.

1.3. Algemene Voorwaarden: deze door HYA gehanteerde algemene voorwaarden zijn terug te vinden en te downloaden op de website van HYA: www.happyyogaamsterdam.com

1.4 Deelnemer: de persoon die gebruikt maak van een yogales, persoonlijke begeleiding, behandeling, workshop, training of enig ander product of dienst van of bij HYA.

1.5 Lid: deelnemer met een ingeschreven lidmaatschap

1.6 Abonnement: contract voor het volgen van yogalessen bij HYA. Door HYA uitgegeven of uit te geven en door een lid maandelijks te betalen of betaald, per automatische incasso.

1.7 Rittenkaart: een bepaald aantal vooraf betaalde yogalessen, te volgen bij HYA door de deelnemer.

1.8 Kalendermaand: periode van de eerste tot en met de laatste dag van een maand, bijvoorbeeld een (1) tot en met eenendertig (31) januari.

1.9 Abonnementsmaand: periode vanaf de dag dat het online betalingsproces met succes is afgerond tot dezelfde dag van de volgende maand, bijvoorbeeld van twaalf (12) januari, de dag waarop online aankoop heeft plaatsgevonden, tot twaalf (12) februari.

1.10 Website: de website van HYA: www.happyyogaamsterdam.com

1.11 Workshop: een workshop, anders dan een yogales, georganiseerd door HYA.

1.12 Training: een training, anders dan een workshop of yogales, georganiseerd door HYA..

 

2 TOEPASSELIJKHEID

2.1. Door deelname aan een yogales, workshop, training of door gebruik te maken van een ander product of dienst van HYA verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle lidmaatschappen en, voor zover van toepassing, op de maandkaarten, rittenkaarten ,enkele lessen ,proeflessen en alle andere producten en diensten van en bij HYA.

2.2 HYA heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Op de website is altijd de meest recente en geldende versie van de Algemene Voorwaarden beschikbaar. Eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zullen vooraf per nieuwsbrief worden aangekondigd.

3.LIDMAATSCHAP: ABONNEMENT, RITTENKAART, PROEFLES en SINGLE LES

3.1 Lessen kunnen door de deelnemer gevolgd worden met een abonnement ,een rittenkaart ,proefles of single les. Deze zijn altijd strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelname aan de lessen, vindt er in geen geval restitutie plaats van het lesgeld.

3.2 Op het moment dat het betalingsproces succesvol is afgerond komt het lidmaatschap tot stand.

3.3 Ter keuze van de deelnemer geeft HYA de volgende lidmaatschappen uit: abonnementen, rittenkaarten, proeflessen en single lessen

3.4 Een maandabonnement kan op elk gewenst moment in de maand gestart worden en geschiedt middels een online aankoop via de website. Het abonnement gaat in vanaf het moment dat het online betalingsproces met succes is afgerond. Tijdens het online betalingsproces wordt akkoord gegeven voor een machtiging voor automatische incasso welke na het verlopen van de eerste abonnementsmaand van kracht gaat. Deze maanden betreffen uiteraard alleen het maandtarief van het gekozen abonnement. Het abonnement is doorlopend tot wederopzegging.

 

4 ABONNEMENTEN

4.1 maandabonnement
Met een maanabbonement heeft de deelnemer recht op 1 yogales per dag, zolang het lidmaatschap loopt. Na het verstrijken van elke abonnementsmaand wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. Betaling vindt maandelijks per automatische incasso plaats.

4.2 beeindiging abonnement

Het verzoek tot beëindigen van het abonnement dient te geschieden voor de vijftiende (15e) van de lopende kalendermaand per e-mail aan happyyogaamsterdam@gmail.com om van effect te gaan vanaf de eerste (1e) van de eerstvolgende kalendermaand. Dit wil zeggen dat het abonnement vanaf de eerste (1e) van de eerstvolgende kalendermaand niet meer zal worden verlengd.

Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

 

 

5.RITTENKAART

5.1 5x Rittenkaart
De vijf (5) rittenkaart geeft recht op vijf (5) yogalessen en is twee (2) maanden geldig. Deze periode activeert vanaf de eerst gevolgde yogales. Betaling geschiedt van te voren en in 1x per Ideal via de website of per pin in de studio. Niet gebruikte lessen komen te vervallen bij het verlopen van de periode van twee (2) maanden.

5.2 10x Rittenkaart
De tien (10) rittenkaart geeft recht op tien (10) yogalessen en is drie (3) maanden geldig. Deze periode activeert vanaf de eerst gevolgde yogales. Betaling geschiedt van te voren en in 1x per Ideal via de website of per pin in de studio. Niet gebruikte lessen komen te vervallen bij het verlopen van de periode van drie (3) maanden.

6 PROEFLESSEN

6.1 Proefles
Iedere toekomstige deelnemer heeft recht op het volgen van een (1) gratis proefles. Indien deelnemer meerdere lessen wil uitproberen alvorens een lidmaatschap te sluiten kan de deelnemer gebruik maken van een rittenkaart of het eenmalige proeflesarrangement.

6.2 Proeflesarrangement
Het proeflesarrangement geeft recht op twee (2) lessen. Het arrangement is vijftien (15) dagen geldig en wordt per leerling eenmalig verstrekt. De periode activeert vanaf de eerst gevolgde yogales. Betaling geschiedt van te voren en in 1x per Ideal via de website of per pin in de studio. Niet gebruikte les komt te vervallen bij het verlopen van de periode van vijftien (15) dagen.

7.WIJZIGINGEN LIDMAATSCHAP

Alle overige wijzigingen van het lidmaatschap, zoals bijvoorbeeld het wijzigen van het rekeningnummer, dienen te geschieden tien (10) werkdagen voor het verstrijken van de lopende abonnementsmaand per email aan happyyogaamsterdam@gmail.com om van effect te gaan bij de eerstvolgende abonnementsmaand. Wijzigingen vermeldt minder dan tien (10) werkdagen voorafgaand aan de nieuwe abonnementsmaand zullen van effect gaan na het verlopen van de eerstvolgende abonnementsmaand. De huidige gegevens blijven de eerstvolgende abonnementsmaand van kracht en de wijziging gaat de abonnementsmaand erna van kracht. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

 

 1. WORKSHOPS

9.1 Nadat de deelnemer zich heeft aangemeld voor de workshop en het betalingsproces succesvol is afgerond is de plek van de deelnemer gegarandeerd.

9.2 Annulering van deelname kan tot achtenveertig (48) uur voor de geplande workshop kosteloos door je af te melden via email.

9.3 Wanneer de deelnemer zich binnen achtenveertig (48) uur voor de geplande workshop af meldt vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.

9.4 HYA behoudt zich het recht om een geplande workshop te annuleren, zonder opgaaf van reden. In dit geval ontvangt de deelnemer het volledige inschrijfgeld terug.

9.5 Op de website van HYA staat altijd het actueel geldende workshop rooster. HYA behoudt zich het recht dit rooster op elk moment te wijzigingen.

 

 

10.ZIEKTE, ZWANGERSCHAP of OVERMACHT

10.1 In geval van een aantoonbare blessure, langdurige ziekte of onvoorziene omstandigheden kan eventueel en uitsluitend in overleg met HYA worden besloten het lidmaatschap voor bepaalde tijd op te schorten of vroegtijdig te beëindigen. In dit geval dient de deelnemer per e-mail contact op te nemen via happyyogaamsterdam@gmail.com. Opschorten duurt -wanneer toegekend- zo lang als nodig is voor het herstel van de deelnemer, met een maximum van twaalf (12) maanden.

10.2 Het is in geen geval mogelijk om met terugwerkende kracht op te schorten of geld retour te krijgen voor een periode waarin geen lessen gevolgd zijn is.

 

11.BETALING en PRIJSWIJZIGING

11.1 Wanneer de betaling succesvol is afgerond kan de deelnemer aan de yogalessen volgens zijn of haar abonnement of rittenkaart deelnemen.

11.2 Bij uitblijven van betaling behoudt Yoga Vibes B.V. zich het recht de deelnemer toegang tot de les te weigeren.

11.3 Actueel geldende prijzen voor abonnementen , rittenkaarten , proeflessen en single lessen staan op de website vermeld. HYA behoudt zich het recht prijzen te wijzigen. Wanneer dit het geval is worden deze wijzigingen vooraf aangekondigd middels een vermelding op de website

 

12.RESERVEREN/AANMELDEN voor YOGALESSEN

12.1 Deelnemer dient zich via HYA website aan te melden om aan een yogales deel te kunnen nemen. Reserveren kan vanaf een (1) week van te voren. Tot drie (3) uur voor aanvang van de les kan deze kosteloos worden geannuleerd via de cancelknop op je account. Annuleringen die later dan drie (3) uur van te voren worden doorgegeven worden niet geaccepteerd. De les zal dan in rekening worden gebracht, hetgeen een mindering van een (1) les betekent op de rittenkaart ,proefles of single les.

12.2 Annuleren van een les kan alleen via jouw account op de website van HYA , dus niet via telefoon of e-mail.

12.3 Wanneer een deelnemer 10 min voor aanvang nog niet aanwezig kan de les worden weggegeven.

 

13.LESROOSTER

Op de website staat het actueel geldende lesrooster. HYA behoudt zich het recht het lesrooster op elk moment te wijzigingen. Wanneer dit het geval is zal dit vooraf worden aangekondigd op de website.

 

14.FEESTDAGEN, VAKANTIE, ANNULERING

14.1 HYA behoudt zich de vrijheid op (feest)dagen gesloten te zijn. In dit geval zal dit tijdig en vooraf aangekondigd worden in de studio , op het rooster van de website en/of per mail

14.2 Feestdagen en vakanties zijn reeds doorberekend in de abonnementsprijzen.

14.3 HYA behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren of de betreffende les door een andere docent te laten geven. In geen enkel geval vindt naar aanleiding hiervan restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

14.4 Tijdens een langere sluiting (een week of meer) vanwege ziekte, of onvoorziene omstandigheden, wordt de geldigheidsduur van de kaart verlengd met het aantal weken dat er geen les kan worden gegeven.

 

15.HUISREGELS

15.1 HYA vraagt alle deelnemers onderstaande huisregels te respecteren en in acht te nemen.

 • Draag gemakkelijke zittende kleding. Voorkom onhygiënische lichaamsgeuren en overmatig parfumgebruik. Gebruik geen bodylotions of creme’s.
 • Schoenen zijn in de zaal niet toegestaan.
 • Eten is in de yogazaal niet toegestaan.
 • Drinken is in de yogazaal alleen toegestaan in de vorm van water in een goed afsluitbare drinkfles.
 • De deelnemers mogen gebruik maken van een eigen yogamat of van een mat die door HYA ter beschikking wordt gesteld. Indien gebruikt wordt gemaakt van een mat van HYA, dient de betreffende deelnemer de mat na gebruik altijd schoon te maken en op te ruimen.
 • Respecteer andere deelnemers en wees bij aankomst en vertrek stil en rustig zodat iedereen van zijn les kan genieten.
 • Telefoons dienen bij aanvang van de les op stil te worden gezet of het liefst helemaal uit. Dit om zo goed mogelijk van de les te genieten en om andere deelnemers niet te storen.
 • Bij aanvang van de les wordt de deur van de yogaruimte gesloten. Gelieve 10 min voor aanvang aanwezig te zijn.
 • Het beste is om 1,5 uur voor de les niet meer te eten.
 • HYA neemt de (lichamelijke) integriteit van de deelnemer serieus. Geen enkele vorm van seksueel of seksueel getint gedrag wordt door HYA getolereerd.

 

16.EIGEN RISICO en AANSPRAKELIJKHEID

16.1 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van de yogastudio van HYA dienen te worden vergoed.

16.2 HYA is in geen enkel geval verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

16.3 HYA faciliteert lessen van hoge kwaliteit. Ondanks dat, bestaat er altijd kans op het oplopen van blessures. Door deelname aan een yogales of workshop aanvaardt de deelnemer dit risico. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico . HYA is in geen geval aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor opgelopen letsel.

16.4 HYA adviseert deelnemers die onder behandeling van een arts zijn om aan de behandelend arts advies te vragen over eventuele beperkingen en dit door te geven aan de docenten. Onze docenten zijn niet opgeleid als medici of therapeuten.

17.TOEPASSELIJKHEID 

18.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met HYA betreffende deelname aan lessen, workshops, trainingen of andere vormen van diensten, opleiding, begeleiding, coaching, behandeling of advisering in de ruimste zin van het woord. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

 

 

 

18.PERSOONSGEGEVENS

HYA verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. HYA gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet,-en regelgeving , waaronder in ieder geval begrepen de wet-en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming , zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).